งานกองทุนกีฬา

ระเบียบ / ประกาศ


  

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๘

******************

 

  

           เพื่อให้การจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินกิจการกีฬาตามยุทธศาสตร์สร้างกีฬาชาติ โดยเริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์  ปี สร้างกีฬาชาติ(พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๕๑)  เป็นต้นไป คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 

  ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๘

 

  ข้อ    ให้ยกเลิก

     (๑)  ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการ

           จัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ    พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

     (๒)  ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการ

           จัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  (ฉบับ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖

 

  ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่    พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เป็นต้นไป    

 

  ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

          กองทุน  หมายความว่า  กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

 

 

          คณะกรรมการ  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติ

         “ประธานกรรมการ   หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

         “กรรมการ  หมายความว่า  กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

         “ผู้จัดการ  หมายความว่า  ผู้จัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

         “เงินกองทุน  หมายความว่า  เงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

         “องค์กรกีฬา  หมายความว่า    หน่วยงานกีฬาหรือชมรมกีฬาของรัฐหรือของ

ภาคเอกชน

         “บุคลากรทางการกีฬา  หมายความว่า  นักกีฬา  ผู้ฝึกสอนกีฬา  ผู้ตัดสินหรือ

ผู้ชี้ขาดทางการกีฬา

         “ผู้ขอรับการสนับสนุน  หมายความว่า องค์กรกีฬา หรือบุคลากรทางการกีฬา

        “การสนับสนุน  หมายความว่า  ความช่วยเหลือเงินหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของชาติหรือดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมและพัฒนา

กีฬา และให้หมายความรวมถึงเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน  รางวัลที่ให้องค์กรกีฬา หรือ

บุคลากรทางการกีฬา

 

  ข้อ ๕  ให้กองทุนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

  ข้อ ๖  ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

          ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย

หมวด ๑

บททั่วไป

 

  ข้อ ๗  กองทุน  ประกอบด้วย

     (๑)   เงินทุนประเดิม

     (๒)   เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้

 

     (๓)   เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบหรืออุทิศให้เพื่อสมทบกองทุน

     (๔)   เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากระบบสิทธิประโยชน์และการจัดการลิขสิทธิ์

     (๕)   เงินอุดหนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

     (๖)   เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

     (๗)    ดอกผลหรือประโยชน์ซึ่งเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนและรายได้อื่น

 

  ข้อ ๘  กองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

          (๑)   ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬา

          (๒)   ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬาตามยุทธศาสตร์สร้างกีฬาชาติ

โดยเริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์  ปี สร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๕๑)  เป็นต้นไป และ

ยุทธศาสตร์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

          (๓)   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา

          (๔)   ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา  และการดำรงชีพ

แก่บุคลากรทางการกีฬา

          (๕)   ให้รางวัลแก่องค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ประกอบคุณความดี

แก่วงการกีฬาหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

  ข้อ ๙  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ   ประกอบด้วย

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกีฬาจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ  และให้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ

           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละสองปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

  

  ข้อ  ๑๐  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการกองทุน จัดหาผลประโยชน์

อนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์

            เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์  คณะกรรมการมีอำนาจ

กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการและใช้จ่ายเงินกองทุนรวมทั้งมีอำนาจในการให้ทุน     เงินหรือทรัพย์สิน แก่ผู้ขอรับการสนับสนุน เพื่อใช้ในการส่งเสริมหรือดำเนินกิจการกีฬาได้  

         ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

             เงินกองทุนสามารถนำไปจัดหาผลประโยชน์โดยการลงทุนในตั๋วเงินคลัง     พันธบัตรหุ้นกู้ หรือตราสารอื่นใดของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

  ข้อ ๑๑  ในการบริหารจัดการเงินกองทุน  คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการกองทุนแทนคณะกรรมการ

 

  ข้อ ๑๒  ผู้จัดการต้องรับผิดชอบในการจัดการและบริหารกิจการกองทุนให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  และตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยมีอำนาจ

หน้าที่ดังนี้

     (๑)  เสนอความเห็นหรือแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนตลอดจนเสนอ

แนะแนวทางการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนต่อคณะกรรมการ

     (๒)  จัดทำโครงการ แผนงาน   ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเสนอคณะกรรมการ

     (๓)  รับผิดชอบงานธุรการของกองทุน และติดตามดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุน

     (๔)  พิจารณากลั่นกรองคำขอรับการสนับสนุนเสนอคณะกรรมการ

     (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

       เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของกองทุน ผู้จัดการอาจจัดให้มีพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในกองทุนได้ตามที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่กองทุน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ

             ผู้จัดการ  พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในกองทุนให้ได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติ

งานตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

  ข้อ ๑๓  การอนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์  การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้กระทำได้ภายในจำนวนเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนเท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อระบบการเงิน การบัญชีโดยอนุมัติของคณะกรรมการ

 

   ข้อ ๑๔  การเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด กรณีที่คณะกรรมการมิได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขไว้

ให้นำหลักเกณฑ์วิธีการของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

  ข้อ  ๑๕  การซื้อ  การจ้าง  การเช่า   การแลกเปลี่ยน  การจำหน่ายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัสดุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด หากคณะกรรมการยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว  ให้นำข้อบังคับว่าด้วย

การพัสดุของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

  ข้อ  ๑๖  ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ

เพื่อมีมติในเรื่องใดตามระเบียบนี้ได้ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือสั่งการในเรื่องนั้นแทนคณะกรรมการได้แล้วแจ้งคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมและให้ถือว่าการอนุมัติหรือสั่งการของประธานนั้นเป็นมติของคณะกรรมการด้วย

 

หมวด ๒

การเงิน  การบัญชี  และการตรวจสอบ

 

  ข้อ ๑๗  ผู้จัดการต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการเงิน สำหรับการบัญชีให้จัดทำตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐผังบัญชีมาตรฐาน และมาตรฐานรายงานการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด

 

  ข้อ  ๑๘  การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้ง ตามปีงบประมาณ และจัดทำงบการเงิน

พร้อมรายละเอียดประกอบส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

        เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองแล้วให้ส่งสำเนางบการเงิน

ดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณเพื่อทราบ

  

  ข้อ  ๑๙  ให้ผู้จัดการจัดทำรายงานประจำปีซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการดำเนิน

งานและสรุปผลงานพร้อมแสดงงบดุลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว     เสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีปีละครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

         ให้คณะกรรมการโฆษณารายงานประจำปีต่อสาธารณะตามความเหมาะสม

  

หมวด ๓

การรับ  เก็บรักษา  และการจ่ายเงิน

 

  ข้อ ๒๐  ให้ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปิดบัญชีเงินรายรับของ

กองทุนไว้ที่ธนาคารที่คณะกรรมการกำหนด ในชื่อบัญชี บัญชีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

 

  ข้อ ๒๑  เงินรายรับของกองทุนที่จะนำเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ตามข้อ ๒๐   ได้แก่ เงินกองทุนตามข้อ ๗ และเงินอื่นๆ ทุกประเภทที่ได้รับในนามกองทุน

เงินรายรับทั้งหมดให้นำเข้าบัญชีทันทีหรืออย่างช้าภายในวันทำการรุ่งขึ้น   โดยห้าม

มิให้หักไว้หรือนำไปใช้จ่ายเพื่อการใดๆ

 

  ข้อ ๒๒  ให้ผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับและเบิกจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี้ ให้ผู้จัดการมีอำนาจจ่ายเงินตามระเบียบหรือตามที่คณะกรรมการกำหนด  และต้องจัดทำรายงานแสดงสถานะการเงินเป็นรายเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบภายในวันที่ ๑๕  ของเดือนถัดไป

 

  ข้อ  ๒๓  การจ่ายเงินตามระเบียบนี้  ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินโดยใช้หลักฐานตามที่หน่วยราชการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ทั้งนี้ หากเป็นการสมควรคณะกรรมการอาจกำหนดให้

ใช้เอกสารหรือใบสำคัญอื่นเป็นหลักฐานการจ่ายเงินแล้วแต่กรณีก็ได้

 

  ข้อ  ๒๔  คณะกรรมการอาจให้ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติแล้วยืมเงินได้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติโดยมีหลักประกันตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการ

กำหนด

 

  ข้อ  ๒๕  การเบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่  ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะเดินทาง ค่าตอบแทน ค่ารับรอง  ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด

แก่บุคลากรทางการกีฬา คณะกรรมการ  ประธานกรรมการ  กรรมการ  อนุกรรมการหรือคณะทำงานตามข้อ ๒๖  พนักงาน เจ้าหน้าที่  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของกองทุน ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน        ให้เบิกจ่ายได้ตามเงื่อนไขและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด

          - ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บ

ป่วยจากการแข่งขันกีฬา หรือกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าควรให้การสงเคราะห์ ให้เบิกได้ตามเงื่อนไขและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด

 

หมวด ๔

การขอรับการสนับสนุน

 

  ข้อ ๒๖  การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนยื่นคำขอรับการสนับสนุนต่อสำนักงานกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด  และให้ผู้จัดการพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

          กรณีเห็นเป็นการสมควร คณะกรรมการอาจมอบคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานพิจารณาคำขอของผู้ขอรับการสนับสนุน เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการต่อไป

 

  ข้อ  ๒๗  คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม  โดยจะสนับสนุนทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้

 

  ข้อ  ๒๘  ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนต้องดำเนินการและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์และรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเท่านั้น  การปรับโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายสำหรับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจะกระทำได้ก็โดยอนุมัติจากคณะกรรมการ

 

  ข้อ  ๒๙  ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด  ส่งผู้จัดการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ  กิจกรรม  หรืองานที่ได้รับการสนับสนุน  เพื่อเสนอคณะกรรมการ

  

  ข้อ  ๓๐  ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องรับผิดชอบเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนและต้องใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนด หากปรากฏต่อผู้จัดการหรือคณะกรรมการว่าผู้ขอรับการสนับสนุนมิได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าว  ให้ผู้จัดการเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนการสนับสนุนหรือเรียกเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการสนับสนุนนั้นคืนกองทุน

ทั้งหมด หรือบางส่วน             

 

บทเฉพาะกาล

 

  ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๓   ซึ่งทำหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 

 

  ข้อ  ๓๒  บรรดาหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้

 

ประกาศ    วันที่      ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

 

(นายสุวัจน์    ลิปตพัลลภ)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

 

 Update By :  admin  Update Date : 24/1/2552 13:09:00